• Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

FOLIA-SKLEP.PL

 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.FOLIA-SKLEP.pl prowadzony jest przez Dorotę Świętoniowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MEBLOTEKA Dorota Świętoniowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Sarnowskiego 4/4a, 10-115 Olsztyn, NIP 726-002-67-38, REGON 471625413, adres poczty elektronicznej: kontakt@folia-sklep.pl, numer telefonu: +48 605626628

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5. .Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest Sprzedawca: Mebloteka Dorota Świętoniowska, 10-115 Olsztyn, ul. Sarnowskiego 4/4A, Folia-sklep.pl


6.Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego
zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.


7.Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

7.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.


7.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą
Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.


7.3. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać
złożone na przykład:

- pisemnie na adres: ul. Sarnowskiego 4/4a, 10-115 Olsztyn, Folia-sklep.pl

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@folia-sklep.pl

8. .Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości
zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.